Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này.

Các nội dung pháp luật đầu tiên bạn cần nắm được khi sử dụng dịch vụ trên trang web XEM.ASIA:
- Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
- Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
- Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Điều khoản sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Điều khoản sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị;
Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực;
Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu nại hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiêu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu nại sẽ hoàn toàn vô hiệu;
(iv) Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiếu theo bản Điều khoản sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc các Điều khoản sử dụng. Với sự hiểu biết và đồng ý tuân theo các Điều khoản này việc sử dụng dịch vụ sẽ dễ dàng hơn cho mọi người dùng.

Các tin khác: